Centrul de Zi „Țara Minunilor” Cluj

Finanțator: Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv al Direcției de Asistență Socială șiMedicală;

Buget: suma nu este definită

Interval de desfășurare: 2003 – prezent

Scop: Scopul serviciului social Centrul de Zi „Țara Minunilor” este acela de a facilita integrarea socială și educațională a copiilor din familiile beneficiare, în colaborare cu celelalte structuri ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, precum și cu alți furnizori de servicii sociale publici ori privați, care acționează în același scop

Obiective:

  • Prevenirea instituţionalizării copiilor de vârstă preşcolară din comunitatea Pata Rât și cartierul Someșeni;
  • Inserţia în învăţământul de masă în momentul împlinirii vârstei şcolare;
  • Facilitarea accesului către grădinițele din oraş;
  • Reinserţia socială a familiilor;
  • Susținerea reintegrarii în familie a copiilor de vârstă preşcolară;

Populație țintă: copii de etnie rromă 0-18 ani în situație de risc socio-economic și cu multiple vulnerabilități familiale

Arie geografică: România, județul Cluj

Implementator: Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj

Tip implementator: public

Tip de servicii oferite:

– Integrare socio-educativă – activități educative și sociale pentru copii, consiliere psihopedagogică, psihologică și educație/recuperare limbaj.

– Servicii de asistență medicală și asigurarea bunăstării copilului – activități de igienă personală, de dezvoltare a deprinderilor de igienă personală, asigurarea accesului la servicii medicale, asigurarea medierii pentru înscriere la medicul de familie (după caz), asigurarea diagnosticului medical și medicație prin medici de specialitate. De asemenea, centrul asigură pentru beneficiarii săi doua mese pe zi și o gustare.

– Servicii de tip facility, parenting, re/integrare socială pentru familiile copiilor – consiliere socială a părinților, mediere/accesare servicii comunitare.

Mod de organizare a serviciilor:

Serviciul social Centrul de Zi „Țara Minunilor” funcţionează cu un număr total de 11 persoane, conform prevederilor Hotărârii, nr. 101/9 martie 2015, a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. Centrul a fost reabilitat și modernizat prin proiectul „Centru multifuncțional de servicii sociale integrate „Țara Minunilor” contractat de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de crestromaere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii sociale. Astfel că serviciile acordate sunt diversificate și oferite de o echipă multidisciplinară pregatită să lucreze cu copii în situație de risc socio-economic și cu multiple vulnerabilități familiale, numărul beneficiarilor crescând de la 30 la 62.

Centrul este amplasat într-o zonă accesibilă familiilor care locuiesc în comunitatea marginalizată Pata Rât și comunității din cartierul Someșeni. Centrul valorizează implicarea comunității prin voluntari care derulează activități de socializare pentru beneficiarii centrului.

a) personal de conducere – coordonator centru: 1;

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 8;

c) personal cu funcții administrative, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire: 2;

Mod de finanțare a serviciilor:

a) Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv al Direcției de Asistență Socială și

Medicală;

b) Contribuţia persoanelor beneficiare, după caz;

c) Fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

d) Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

e) Alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Mecanism de monitorizare/evaluare: Coordonatorul de centru elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului socio-medical, stadiul
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii socio-medicale

Indicatori:

Numărul mediu/lună de pacienţi care beneficiază de serviciile centrului

Numărul pacienți/zi care beneficiază de serviciile centrului

Raportul angajat/beneficiar este de 1/5.

Rezultate:

 Centrul de zi acordă anual servicii sociale unui număr aproximativ de 50 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani și 27 de elevi care provin din zona marginalizată Pata Rât. De la an la an numarul elevilor crește cu aproximativ 6.

În fiecare an sunt înscrisi la școală un număr aproximativ de 20 de copii care mai apoi sunt monitorizați.

Integrarea socială , integrarea pe piața forței de muncă a cel puțin 5 persoane anual din randul comunității rrome cu sprijinul departamentelor de specialitate ale furnizorului de servicii.

Considerații privind sustenabilitatea: numărul beneficiarilor a crescut, calitatea serviciilor a crescut și este în continuă dezvoltare, adaptată cerințelor
specifice.

Sursa web unde există raportul in extenso: http://dasmclujnapoca.ro/category/raport-dasm/
Sursa web a informației despre proiect: www.dasmclujnapoca.ro